Vedtægter

§1 Navn og Hjemsted

Klubbens navn er Blue Fox Support, stiftet den 7 november 1991. Klubben har hjemsted i Herning Kommune.

§2 Formål

Klubbens formål er at støtte Herning Blue Fox/Herning Ishockey Klubs Hold, såvel ude, som hjemme.At arrangere ture til udekampe. At holde klubaftener med spillere, ledere og dommere, der kan fortælleom Ishockey, samt andre beslægtede aktiviteter. At drive klublokalet til gode for medlemmerne og skabe rigtige supportere, det vil sige at appellere til god opførsel og korrekt optræden, godt samvær og trivsel til kampe og i klubben, samt gøre Herning kendt over hele landet. Og ikke mindst skal bestyrelsen i Blue Fox Support, handle i den enkelte fans interesse, uafhængig af andre klubber, foreninger m.m., herunder Blue Fox Herning/Herning ishockey Klub, ungdomsafdelinger kan søge Blue Fox support om støtte til aktiviteter.

§3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages enhver, når disse vedkender sig nærværende vedtægter og virker i klubbens interesse. Kollektiv indmeldelse kan ikke finde sted. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen skriftlig på først kommende generalforsamling.

Et medlemsskab af Blue Fox Support er gældende fra 1. Juli til 30. Juni.

§4 Kontingent

Klubbens formål finansieres gennem et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. Kontingent for børn og unge er på 50%, af det almindelige kontingent. Derudover kan klubbens formål søgesrealiseret gennem sponsorkontrakter, salg af klubtrøjer m.v.

§5 Ledelse

Bestyrelsen består af formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. Klubbens formand og kasserer skal vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer selv de øvrige poster. Alle vælges for 2 år af gangen. Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem ,samt en suppleant, vælges på ulige år. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant, vælges på lige år. Derudover vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant.

§6 Forpligtelser

Klubbens bestyrelse hæfter ikke personligt for de af klubbens indgåede forpligtelser. Intet medlem kan forpligte klubben uden bestyrelsens fuldmagt. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Bestyrelsen kan give kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og udbetale indgåede forpligtelser.

§7 Generalforsamling

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i juni måned, hvortil der indkaldes skriftlig med angivelse af dagsorden, med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle vedtagne beslutninger føres til protokol.

§8 Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandens beretning.
3. Fremlæggelse samt godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand.
6. Valg af kasserer
7. Valg af øvrig bestyrelse.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisorer, samt revisorsuppleant.
10. Evt.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling, skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer stiller skriftlig krav herom, med forslag til dagsorden. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 4 uger efter modtagelse af krav herom og den skal indvarsles/indkaldes til, i lighed med ordinære generalforsamlinger.

§10 Forretningsgang

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsgangen.

§11 Beslutningsprocedure

Ved alle indvarslede møder er bestyrelsen beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningen tages ved alm. flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Medlemmer er pligtige til at rette sig efter beslutningerne.

§12 Protokol

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokol underskrives af bestyrelsen ved næste møde.

§13 Regnskab

Klubbens regnskab går fra 1. maj til 30. april. Regnskabet underskrives af hele bestyrelsen, samt revisorer.

§14 Opløsning

Klubben kan kun opløses når 2/3  af deltagerne på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, stemmer herfor. Indkaldelse j.f. §9.

Ophører klubben med at eksistere tilfalder klubbens formue til ungdomsafdelingen i Herning Ishockey Klub.