Vedtægter

§ 1: Navn og hjemsted.
Klubbens navn er Blue Fox Support, stiftet den 7. november 1991.
Klubben har hjemsted i Herning Kommune.

§ 2: Formål.
Klubbens formål er at støtte Herning Blue Fox/ Herning Ishockey klubs hold på såvel ude som hjemme.
At arrangere ture til udekampe.
At holde klubaftener med spillere, ledere og dommere, der kan fortælle om ishockey samt andre beslægtede aktiviteter.
At drive klublokalet til gode for medlemmerne og skabe rigtige supportere, det vil sige, at appellere til god opførsel og korrekt optræden, godt samvær og trivsel til kampe og i klubben, samt gøre Herning kendt over hele landet.
Og ikke mindst skal bestyrelsen i Blue Fox Support handle i den enkelte fans interesse, uafhængig af andre klubber, foreninger med mere, herunder Herning Blue Fox / Herning Ishockey Klub. Ungdomsafdelinger kan søge Blue Fox Support om støtte til aktiviteter.

§ 3: Medlemskab.
Som medlemmer optages enhver, når disse vedkender sig nærværende vedtægter og virker i klubbens interesse. Kollektiv indmeldelse kan ikke finde sted. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen skriftlig på først kommende generalforsamling.

§4: Kontingent.
Klubbens formål finasiers gennem årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. Kontingent for børn og unge er på 50% af det almindelige kontingent. Derudover kan klubbens formål søges realiseret gennem sponsor kontrakter, salg af klubtrøjer med videre.

§5: Ledelse.
Bestyrelsen består af formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
Klubbens formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer selv de øvrige poster. Alle vælges for 2 år af gangen. Kassereren, 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant vælges på ulige år, og formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant vælges på lige år. Derudover vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

§6: Forpligtelser.
Klubbens bestyrelse hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser. Intet medlem kan forpligte klubben uden bestyrelsens fuldmagt.
Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Bestyrelsen kan give kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og udbetale indgåede forpligtelser.

§7: Generalforsamling.
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i juni måned, hvortil der indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænder senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle vedtagne beslutninger føres til protokol.

§8: Dagsorden.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af formandens beretning.
  3. Fremlæggelse samt godkendelse af det revidererede regnskab.
  4. Behandling af indkommende forslag.
  5. Valg af formand.
  6. Valg af kasserer.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
  10. Eventuelt.

§9: Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 del af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter modtagelse med krav herom, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§10: Forretningsgang.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang.

§11: Beslutningsprocedure.
Ved alle indvarslede møder er bestyrelsen beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger tages ved almindelig flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Medlemmer er pligtige til at rette sig efter beslutningerne.

§12: Protokol.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokol underskrives af bestyrelsen ved næste møde.

§13: Regnskab.
Klubbens regnskab går fra 1. maj til 30. april. Regnskabet underskrives af hele bestyrelsen samt revisorer.

§14: Opløsning.
Klubben kan kun opløses når 2/3 af deltagerne på 2 hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Indkaldelse ifølge §9. Ophører klubben med at eksistere tilfalder klubbens formue til ungdomsafdelingen o herning Ishockey Klub.